Brukervilkår

1. Om tjenesten

Loggmeg (heretter Tjenesten) er en tjeneste levert av ITassist AS (heretter Tjenestetilbyder). Tjenesten er tilgjengelig på nettstedet loggmeg.no.

2. Avtaleinngåelse

2.1 Avtalen og parter

Denne avtalen består av vilkårene i dette dokumentet og Tjenesten sin Personvernerklæring (felles benevnt “Avtalen”). I tillegg til vilkårene i Avtalen, gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelsene som følger av norsk lov. Partene i Avtalen er deg som kunde/lokasjonseier og loggmeg.no ved ITassist AS, Vestre Brugate 5, 3300 Hokksund, org. Nr. 992 547 928.

2.2 Hva kreves for å kunne bruke Tjenesten

Følgende vilkår må være oppfylt for at du kan bruke Tjenesten:
  • Du må ha en e-postadresse.
  • Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen.
  • Tjenesten må ha godkjent deg som bruker.

3. Bruk av Tjenesten

3.1 Hva kan Tjenesten brukes til

Tjenesten er en løsning for lokal smittesporing der kundens gjester kan registrere sitt oppmøte på en lokasjon og kunden kan hente ut disse dataene ved behov for smittesporing.

3.2 Registrering og identifisering

Før du kan begynne å bruke Tjenesten må du opprette en lokasjon og gi loggmeg.no ditt navn og e-post for å kunne verifisere deg ved uthenting av data. Som bruker av Tjenesten aksepterer du at Tjenestetilbyder vil kunne bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene. Ved å opprette en lokasjon samtykker du samtidig i at Tjenesten kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.

3.3 Lagring av data

Gjestens navn og telefonnummer blir kryptert og lagret i opptil 14 dager. Alle persondata blir automatisk slettet etter 14 dager. Du plikter forøvrig å gjøre deg kjent med og overholde de ordensregler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for tjenesten.

3.5 Deling av data

Lokasjonseier vil kun ha anledning til å hente frem og bruke disse dataene dersom det oppstår smitte et sted du har registrert oppmøte. Formålet for bruk av dataene vil utelukkende være til smittesporing i samråd med offentlige myndigheter. loggmeg.no vil da kunne sende informasjonen om alle gjesteregisteringer i et angitt tidsrom til lokasjonseier og/eller offentlige myndigheter. Det er ikke under noen omstendigheter anledning for hverken Tjenestetilbyder eller kunden å benyttes navn og telefonnummer på registrerte gjester til andre formål en smittesporing.

3.5 Brukers ansvar

Du er som bruker av Tjenesten ansvarlig for at opplysninger om deg er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Det er ditt ansvar at du oppgir riktig navn, adresse, e-postadresse. Du kan ikke registrere et navn som ikke er ditt eget, eller tilhører en annen fysisk eller juridisk person. Navn som på noe vis kan oppfattes som vulgært, uanstendig eller støtende er heller ikke lovlig å bruke.

3.6 Konsekvenser av misbruk

Dersom Tjenesten eller Tjenestetilbyder har grunn til å tro at du bruker Tjenesten i strid med norsk lov eller med denne Avtalen har Tjenesten eller Tjenestetilbyder rett til å stanse din bruk midlertidig. Dersom misligholdet ikke opphører, har Tjenesten eller Tjenestetilbyder rett til å heve Avtalen.

4 Priser

4.1 Prising av Tjenesten

Tjenesten med basisfunksjonalitet er gratis inntil 1000 gjesteregistreringer og inntil 10 aktive lokasjoner. Overstiges antall aktive lokasjoner eller antall gjesteregistreringer per 14'ende dag, vil du få et varsel om å oppgradere, tjenesten vil ikke slutte å fungere. Tjenesten vil bli stengt om ikke oppgradering foretas en uke etter oversendt varsel.

6 Personvern

For at du skal kunne bruke Tjenesten er det nødvendig å motta, bruke og lagre noen av dine personopplysninger. Dette er opplysninger som du registrerer ved opprettelse av Tjenesten, eksempelvis adresse på en lokasjon, e-post, navn og telefonnummer. Mer informasjon om dette finner du i vår Personvernerklæring. Personvernerklæringen er en del av Avtalen.

7 Elektronisk kommunikasjon

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium, og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer også at Tjenesten kan kommunisere direkte med deg på loggmeg.no eller til e-postadressen du har oppgitt.

8 Rettigheter til Tjenesten og Tjenestetilbyder

Tjenestetilbyder, Tjenesten og dens tjenester, innhold (unntatt ditt Brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Tjenestetilbyder og dens lisensgivere. Tjenestetilbyder er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet.

9 Ansvar

Tjenestetilbyder og deres eventuelle samarbeidspartnere kan ikke holdes ansvarlig for noe tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av Tjenesten. Denne Avtalen er styrt av norsk rett.